Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov

OPEVS EU 

 

 

Názov a sídlo prijímateľa: Justičná akadémia Slovenskej republiky so sídlom, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

 

Názov projektu: Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov

 

Miesto realizácie projektu: sídlo Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku, detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení, regionálne pracoviská Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Banskej Bystrici a v Košiciach, Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v Omšení

 

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 4 254 631,75 EUR

 

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

 

Hlavný cieľ projektu: zefektívňovanie súdnych konaní a s tým spojené zvyšovanie kvality súdnych rozhodnutí prostredníctvom skvalitnenia vzdelávacích aktivít v systéme vzdelávania sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov.

 

Kľúčový prístup projektu: modernizácia a inovácia justičného vzdelávania (zavedenie tzv. špecializovaného vzdelávania), pozostávajúce z rozdelenia cieľovej skupiny do menších skupín podľa súdnej agendy s presne zadefinovanými špecifickými vzdelávacími potrebami, tzn. špecializáciou a adresným vzdelávaním.

Organizácia a uskutočnenie celoživotného špecializovaného vzdelávania sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov v jednotlivých oblastiach práva, súvisiacich expertných oblastiach, interdisciplinárnych oblastiach vrátane aplikačnej nadstavby s využitím inovatívnych metód vzdelávania, metód simulovaných pojednávaní pre funkčne mladých sudcov a prokurátorov, rozsiahlejším zapojením zahraničných lektorov v jednotlivých oblastiach práva.

Expertné oblasti práva tvorí špecializácia na digitálne zručnosti, tzn. vzdelávanie zamerané na osvojenie si zručností potrebných na riadny výkon právomocí zverený právnymi predpismi v súlade s aktuálnou aplikačnou praxou.

 

Celoživotné špecializované vzdelávanie:

- 60 trojdňových špecializovaných vzdelávacích podujatí v rodinnom práve

- 139 špecializovaných dvojdňových vzdelávacích podujatí

- 60 špecializovaných jednodňových (regionálnych) vzdelávacích podujatí

- 4 špecializované dvojdňové výročné konferencie

 

Prípravné špecializované vzdelávanie justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry

 

Jazykové vzdelávanie v odbornej právnickej terminológii v anglickom a francúzskom jazyku:

- intenzívne vzdelávanie v odbornej právnickej terminológii v anglickom jazyku

- špecializované 3-dňové vzdelávacie podujatia v odbornej právnickej terminológii v anglickom jazyku

- špecializované 3-dňové vzdelávacie podujatia v odbornej právnickej terminológii vo francúzskom jazyku

- päťdňové vzdelávacie podujatia odbornej právnickej terminológie v anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku (Letná jazyková škola)

 

Vzdelávanie formou zahraničných stáží:

- skupinové 5-dňové stáže s tlmočníkom v zahraničí pre sudcov a prokurátorov, ktorí doteraz neabsolvovali žiadnu zahraničnú stáž, a nenadobudli žiadne skúsenosti so zahraničnou súdnou praxou z dôvodu absencie znalosti cudzieho jazyka

- individuálne mesačné stáže pre sudcov a prokurátorov bez tlmočenia

- individuálne 6-mesačné stáže pre sudcov alebo prokurátorov bez tlmočenia

 

Pre viac informácií kliknite TU.