Oznamy Justičnej akadémie Slovenskej republiky

 

Rada

Justičnej akadémie Slovenskej republiky

 

podľa čl. II ods. 1 Volebného poriadku pre voľbu členov, náhradníkov a predsedov skúšobných komisií (ďalej len „volebný poriadok")

 

vyhlasuje

 

voľbu na predsedu a členov skúšobnej komisie č. 3,  na členov skúšobnej komisie č. 4 a predsedu a členov skúšobnej komisie č. 5 za oblasť ústavného práva a organizácie súdov a prokuratúry, obchodného práva a za oblasť trestného práva

Návrhy na kandidátov podáva rade Justičnej akadémie Slovenskej republiky Súdna rada Slovenskej republiky, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky a rada prokurátorov.

Návrhy zasielajú kancelárii akadémie v termíne do 23.04.2021 do 14,00 hodiny tak, aby v tento deň boli doručené na adresu: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom „VK - Skúšobná komisia".

Termín volieb bol stanovený na mesiaci máj 2021 s tým, že presný dátum a čas bude určený dodatočne a navrhnutým kandidátom bude zaslaná pozvánka.

V prílohe pripájame Volebný poriadok pre voľbu členov, náhradníkov a predsedov skúšobných komisií.

 

 

           JUDr. Jana Bajánková, v.r.

        predsedníčka rady

         Justičnej akadémie Slovenskej republiky

 

 

V Pezinku dňa 17. marca 2021