Justičné databázy pre výberové konania

Justičná akadémia Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vytvára a spravuje databázy určené na:

  • výberové konanie na funkciu sudcu a
  • výberové konania na funkciu odborného justičného stážistu.

Výberové konania na funkciu sudcu

Výberovým konaním na funkciu sudcu sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, ktorý treba požadovať s prihliadnutím na stupeň súdu, na ktorom sa uskutočňuje výberové konanie, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, verbálny prejav, osobnostné predpoklady, zdravotný stav a znalosť cudzieho jazyka uchádzača.

Výberové konanie na funkciu sudcu sa realizuje ako hromadné výberové konanie alebo ako výberové konanie na sudcu krajského súdu, Špecializovaného trestného súdu, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Hromadné výberové konania vyhlasuje predseda Súdnej rady Slovenskej republiky aspoň raz ročne v jarnom období alebo jesennom období. Vyhlásené hromadné výberové konanie sa zverejňujú na stránke Ministerstva spravodlivosti SR ako aj na stránke Súdnej rady SR.

Výberové konania na funkciu sudcu vyhlasuje predseda súdu, na ktorom sa obsadzuje voľné miesto sudcu vyššieho súdu. Vyhlásené výberové konania na funkciu sudcu vyššieho súdu sa zverejňujú na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Rovnako je možné ich nájsť aj na stránke Súdnej rady SR.

Výberové konanie na funkciu odborného justičného stážistu

Výberovým konaním na funkciu stážistu sa overujú schopnosti, odborné vedomosti, jazykové znalosti a zdravotný stav uchádzača o funkciu stážistu a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu funkcie sudcu.

Výberové konanie na funkciu stážistu vyhlasuje predseda súdnej rady pre obvod krajského súdu aspoň raz ročne v jarnom období alebo jesennom období.