ERA - Európska akadémia práva

Európska akadémia práva (nem. Europäische Rechtsakademie, skr. ERA, angl. Academy of European Law) bola ako mimovládna organizácia založená v marci 1992 v nemeckom meste Trier (spolková krajina Porýnie-Falcko), kde sídli dodnes.

 

Jej vzniku predchádzala iniciatíva Európskeho parlamentu v roku 1990, ktorý adresoval Európskej komisii odporúčanie zriadiť centrum pre celoživotné vzdelávanie právnikov na podporu efektívnejšej aplikácie komunitárneho práva. Napriek výraznej snahe Európskeho parlamentu a podpory Európskeho súdneho dvora vznikla ERA nakoniec mimo inštitucionálneho rámca EÚ.

 

Zakladajúcimi členmi ERA sú Luxemburské veľkovojvodstvo, Spolková krajina Porýnie-Falcko a Mesto Trier. V nasledujúcich rokoch postupne k ERA pristúpila väčšina členských štátov Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky v roku 2005. V správnej rade zastupuje SR štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR (ako akcionár ERA) JUDr. Anna Vitteková.

 

V roku 2007 bol do ďalšieho orgánu ERA - Kuratória - menovaný riaditeľ Justičnej akadémie JUDr. Peter HULLA. Kuratórium je významným poradným orgánom, ktorý, okrem iného, radí výkonnému výboru a manažmentu ERA pri zostavovaní a organizovaní vzdelávacích akcií.

 

Viac informácií o Európskej akadémii práva nájdete na jej webstránke www.era.int.

 

Justičnú obec informujeme, že vzhľadom na členstvo SR v Európskej akadémii práva sa sudcovia a prokurátori môžu vzdelávacích akcií ERA zúčastniť za zvýhodnených podmienok.

 

Kontakt:

Názov: ERA - Europäische Rechtsakademie (Európska akadémia práva)

Adresa sídla: Europäische Rechtsakademie; Metzer Allee 4, D-54295 Trier, Bundes Republik Deutschland

web: http://www.era.int
Kancelária v Bruseli - Büro Brüssel; Rue Belliard 159; B-1040 Brüssel

Tel: +32 (0)2 7362502; E-Mail: brusselsoffice@era.int