Projekt APVV-16-0471

 

Projekt APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb"

 

Začiatok riešenia projektu: 01.07.2017

Koniec riešenia projektu: 30.06.2021

 

Žiadateľská organizácia: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Spoluriešiteľská organizácia: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Pezinok

 

Anotácia projektu: Aplikovaný výskum je rozdelený do dvoch kľúčových oblastí - trestnoprávnej a kriminologickej. Trestnoprávna oblasť zahrňuje hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty spolu s kriminalistickými prvkami. Z hľadiska hmotnoprávnych aspektov je aplikovaný výskum zameraný na analýzu znakov skutkových podstát trestného činu sexuálneho zneužívania, judikatúru Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Európskeho súdu pre ľudské práva, Súdneho dvora EÚ, na problematiku súbehu trestných činov, premlčania trestného stíhania. Z procesnoprávneho a kriminalistického hľadiska je aplikovaný výskum zameraný na trestné oznámenia, výsluch dieťaťa a zverenej osoby v prípravnom konaní, znalecké dokazovanie a na ostatné dôkazné prostriedky. V konaní pred súdom je pozornosť sústredená taktiež na dokazovanie s akcentom na obmedzené kontradiktórne vedenie výsluchu dieťaťa a zverenej osoby z dôvodu ich ochrany. Kriminologická oblasť je zameraná na Národný akčný plán, vyhodnotenie štatistických údajov trestného činu sexuálneho zneužívania (2011 - 2016), príznaky sexuálneho zneužívania (CSA), prostriedky boja proti sexuálnemu zneužívaniu, právnu úpravu - vnútroštátnu i medzinárodnú. Na vnútroštátnej úrovni sa pripravuje návrh zákona o obetiach. V medzinárodnom meradle sú to hlavne smernice EÚ, OSN, Rady Európy. Zámerom projektu je zhodnotiť stav de lege lata právnej úpravy skutkových podstát trestného činu sexuálneho zneužívania, participovať na formulovaní legislatívnych odporúčaní, hlavne vo vzťahu k príprave návrhu zákona o obetiach. Zámer projektu tiež smeruje k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne hlavne sudcov, prokurátorov, advokátov, znalcov prostredníctvom prednášok, konferencií, workshopov. Prioritou je navrhnúť manuál výsluchu detí, ktoré sa mali stať obeťami sexuálneho zneužívania, apelovať na vytváranie špeciálnych výsluchových miestností na PZ určené pre deti. Dosiahnuté výsledky budú zasielané do kolégií Najvyššieho súdu SR a budú mať aj priamy dosah na zjednocovanie judikatúry súdov.

 

Ciele projektu:  

 

1. Zhodnotenie stavu de lege lata právnej úpravy trestného činu sexuálneho zneužitia, najmä skutkových podstát trestných činov sexuálneho zneužívania podľa § 201, § 201a, § 201b a § 202 Trestného zákona a vzťahov k obdobným skutkovým podstatám trestných činov sexuálneho rázu (znásilnenie, sexuálne násilie a súlož medzi príbuznými) s dôrazom na deti a zverené osoby ako poškodené osoby. Rovnako bude venovaná pozornosť posúdeniu medzinárodných dokumentov, ktoré vytvárajú základ pre vnútroštátne právo. Výsledky aplikovaného výskumu budú mať zároveň dosah na spresnenie a zjednotenie rozhodovacej činnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov. V rámci zhodnotenia hmotnoprávnych aspektov trestného činu sexuálneho zneužívania je pomerne často diskutovanou témou aj premlčanie trestného stíhania. Ochrana obetí by sa mala zvýšiť aj v tejto oblasti a to prostredníctvom legislatívnej úpravy.

 

2. Preskúmanie vybraných čiastkových procesnoprávnych aspektov v oblasti vyšetrovania trestného činu sexuálneho zneužívania. V rovine trestného práva je následne dôležité zaoberať sa aj procesnoprávnymi aspektmi sexuálneho zneužívania s dôrazom na vybrané čiastkové problémy, s ktorými sa počas trestného konania stretávajú orgány činné v trestnom konaní a súdy. Ide najmä o problematiku podávania trestného oznámenia (kto, kedy a ako), výsluch dieťaťa v rámci vyšetrovania, znalecké dokazovanie ako aj ostatné dôkazné prostriedky. Vyšetrovanie trestných činov spáchaných na deťoch a zverených osobách, najmä sexuálneho zneužívania je náročné a vyžaduje si zvláštny spôsob vyšetrovania v porovnaní s postupom vyšetrovania trestných činov spáchaných na dospelých jedincoch. V rámci uvedeného cieľu exaktným spôsobom vymedzíme aj kriminalistické metódy, ktoré sa využívajú pri vyšetrovaní trestného činu sexuálneho zneužívania.

 

3. Navrhnutie úpravy de lege ferenda v oblasti trestného práva hmotného (korekcia skutkových podstát trestného činu sexuálneho zneužívania a jeho terminológie) na národnej úrovni, pričom výstupom bude aj rešerš a zjednotenie judikatúry v oblasti sexuálneho zneužívania detí a zverených osôb. V rámci tohto cieľa máme ambíciu participovať na formulovaní legislatívnych odporúčaní hlavne v súvislosti s pripravovaným návrhom zákona o obetiach v otázke sexuálneho zneužitia obzvlášť zraniteľných obetí.

 

4. Navrhnutie úpravy de lege ferenda v oblasti trestného práva procesného na národnej úrovni, s prihliadnutím na Smernicu 2012/29/EÚ, o obetiach, ktorá vymedzuje obete sexuálneho zneužívania ako obzvlášť zraniteľné obete a zaoberá sa množstvom procesnoprávnych aspektov. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti existuje terminologický nesúlad v pojmoch dieťa v Trestnom zákone a maloletý v Trestnom poriadku, naše úsilie smeruje k dosiahnutiu odstránenia tohto nedostatku.

 

5. Stanovenie, vybudovanie a následná aplikácia nástrojov na zvýšenie povedomia a informovanosti, rozšírenia teoretických vedomostí a praktických zručností orgánov činných v trestnom konaní a súdov v oblasti sexuálneho zneužitia v úmysle rozšíriť vzdelávanie orgánov činných v trestnom konaní a sudcov pri objasňovaní tohto trestného činu a to v rámci vzdelávacích podujatí, ktoré by sa konali na Justičnej akadémii Slovenskej republiky, účasťou na konferenciách, ale tiež vypracovaním odporúčaní pre orgány činné v trestnom konaní a súdy v oblasti spôsobu vedenia výsluchu dieťaťa a zverenej osoby, na ktorých mal byť spáchaný trestný čin sexuálneho zneužívania, tak v prípravnom konaní ako i v konaní pred súdom. Súčasťou je aj vytvorenie príručky pre znalcov, ktorí sú k predmetným kauzám prizývaní (na vyšetrenie suspektných obetí a suspektných páchateľov). Výsledky výskumu bude možné pretaviť aj do pedagogického procesu, pričom primárnym spôsobom pre realizáciu tejto úlohy by malo byť vytvorenie informačného listu nového výberového predmetu, ktorý by sa zameriaval na problematiku násilnej kriminality v spojení s domácim násilím a sexuálnym zneužívaním detí a zverených osôb.

 

6. Vymedzenie kriminologického pohľadu na obete sexuálneho zneužívania s dôrazom na syndróm CSA z hľadiska prevencie a ochrany obetí. Následné vymedzenie efektívnych prostriedkov boja proti sexuálnemu zneužívaniu. Súčasťou je aj príručka, manuál pre kompetentných pracovníkov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, akým spôsobom možno rozoznať takýto syndróm, a kedy ide len o falošné podozrenie.

 

Harmonogram riešenia projektu:

  • 01.07.2017 - 31.12.2018: Prípravná fáza
  • 01.01.2019 - 30.06.2020: Fáza vlastného výskumu
  • 01.07.2020 - 30.06.2021: Záverečná fáza

 

Riešitelia