Vzdelávanie a podujatia

 

Justičná akadémia zabezpečuje vzdelávacie podujatia podľa schváleného ročného študijného plánu. Justičná akadémia Slovenskej republiky zabezpečuje vzdelávanie formou prednášok ex cathedra, interaktívnych podujatí, workshopov a krátkodobých kurzov v systéme celoživotného vzdelávania, najmä v oblastiach právnych a spoločenskovedných disciplín. Pri justičnom vzdelávaní kladie dôraz na modernizáciu a inováciu, zavedenie tzv. špecializovaného vzdelávania, ktoré pozostávalo z rozdelenia cieľovej skupiny do menších skupín so zameraním na jednotlivé oblasti práva.

Vzdelávanie je organizačne zabezpečované zamestnancami akadémie a vedúcimi katedier, pričom lektormi vzdelávacích podujatí sú nielen externí členovia pedagogického zboru, ale aj ďalšie osoby z radov sudcov, prokurátorov, ale aj zástupcovia akademickej obce či tretieho sektora.

Po organizačných zmenách sa z pôvodných 4 katedier práva vytvorili súčasné dve katedry, a to katedra verejného práva a katedra súkromného práva. V súčasnosti pôsobí v Justičnej akadémii 1 vedúci katedry.

Externými členmi pedagogického zboru sú najmä sudcovia, prokurátori a odborníci z akademického prostredia, ktorí sú do pedagogického zboru  prijímaní radou Justičnej akadémie na základe kritérií ustanovených radou. V súčasnosti má Justičná akadémia 130 externých členov pedagogického zboru.

Justičná akadémia okrem organizovania celoživotného vzdelávania sudcov a prokurátorov pripravuje a následne overuje vedomosti a odborné predpoklady čakateľov prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcov a tiež justičných čakateľov potrebné na výkon funkcie sudcu alebo prokurátora vykonaním odbornej justičnej skúšky.

Realizuje tiež prípravné vzdelávanie pre právnych čakateľov prokuratúry a justičných čakateľov.

Úspešným kandidátom na funkciu sudcu tiež poskytuje prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu.

Justičná akadémia Slovenskej republiky tiež poskytuje jazykové vzdelávanie.