Často kladené otázky návštevníkmi portálu Justičnej akadémie - FAQ (Frequently asked questions)

- kliknutím na príslušnú otázku sa dostanete ku odpovedi na zvolenú otázku

 

 

 1. Čo je to Justičná akadémia?
 2. Kto sa môže stať "autorizovaným užívateľom" nového internetového portálu?
 3. Ako sa môžem zaregistrovať ako autorizovaný užívateľ portálu?
 4. Ako získam nové heslo (zabudnutie, strata starého)?
 5. Ako si môže autorizovaný užívateľ nastaviť svoje "Oblastí záujmu"?

 6. Ako sa môžem prihlásiť na seminár?
 7. Aký je postup pri elektronickom prihlásení sa na podujatie Justičnej akadémie?
 8. Ako môžem kontaktovať pracovníka Justičnej akadémie?
 9. Ako si môžem vytlačiť stránku z portálu Justičnej akadémie?
 10. Ako si zmeniť údaje vo vlastnom účte?

späť na začiatok 

1. Čo je to Justičná akadémia?

Justičná akadémia je nezávislou vzdelávacou inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje organizuje a vykonáva vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Bola zriadená zákonom  č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii, ako samostatná právnická osoba, ktorá je rozpočtovou organizáciou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a hospodári s prostriedkami účelovo určenými v štátnom rozpočte na vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov.

Orgánmi Justičnej akadémierada a riaditeľ akadémie. Najvyšším orgánom je Rada Justičnej akadémie, ktorá riadi po odbornej stránke vzdelávaciu činnosť akadémie, schvaľuje návrh rozpočtu akadémie a navrhuje ministrovi spravodlivosti kandidáta na funkciu riaditeľa. Rada Justičnej akadémie má 10 členov.

Štatutárnym orgánom akadémie je riaditeľ, ktorého na návrh rady vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti na funkčné obdobie 3 rokov. Riaditeľ vymenúva na návrh rady zástupcu riaditeľa taktiež na funkčné obdobie 3 rokov tak, aby v prípade, ak je riaditeľom sudca, bol zástupcom prokurátor a naopak.

Justičná akadémia zabezpečuje vzdelávacie podujatia prostredníctvom svojich zamestnancov a pedagogického zboru podľa schváleného ročného študijného plánu (akademický plán).

 


späť na začiatok 

2. Kto sa môže stať "autorizovaným užívateľom" nového internetového portálu?

Portál Justičnej akadémie má slúžiť ako informačný priestor, kde môže slovenská justičná verejnosť  nájsť informácie o Justičnej akadémii, o slovenskej justícii a jej vzdelávaníV tejto časti je internetový portál a informácie na ňom umiestnené prístupný všetkým užívateľom internetu.

Okrem toho má však portál Justičnej akadémie slúžiť slovenskej justícii aj ako moderný pracovný nástroj a komunikačný priestor pri jej každodennej praxi.

Za účelom podpory vzdelávacej, legislatívnej, publikačnej, vedeckej či inej tvorivej činnosti slovenskej justície, ako aj s tým súvisiacej názorovej výmeny, sú na internetovom portáli umiestňované aj rôzne pracovné materiály, rozhodnutia a ich časti. 

V tejto časti je portál prístupný iba pre autorizovaných užívateľov, t. j. osoby, ktoré sú, cieľovou skupinou vzdelávania podľa zákona č. 548/2003 Z.  z.  o Justičnej akadémii (sudcovia, prokurátori, súdni úradníci, právni čakatelia prokuratúry, justiční čakatelia), ako aj osoby, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii vzdelávacieho procesu v rámci činnosti Justičnej akadémie (členovia pedagogického zboru, kontaktné osoby pre vzdelávanie a pod.).


späť na začiatok  

3. Ako sa môžem zaregistrovať ako autorizovaný užívateľ portálu?

 • registrácia je bezplatná
 • registrácia sa robí zaslaním kontaktného emailu administrátorovi stránok www.ja-sr.sk
 • kontaktné adresy: peter.psota@justice.sk, gabriela.urbanska@justice.sk
 • v kontaktnom emaile sa uvedie: titul, meno, priezvisko, miesto pôsobenia, emailovú adresu, pracovné zaradenie (sudca, prokurátor, VSÚ, PČP, asistent sudcu ...), oblasť práva, ktorá vás zaujíma
 • administrátor vašu žiadosť spracuje a na vašu emailovú adresu vám budú zaslané prihlasovacie údaje 
 • vaše konto sa aktivuje a môžete sa pomocou zadania mena a hesla prihlásiť do systému
 • od tohto momentu môžete využívať všetky možnosti registrovaných užívateľov (pozri „Čo získate registráciou?“)

Ak vám nebol doručený systémový e-mail s aktivačným menom a heslom alebo nastal akýkoľvek iný problém, pošlite e-mail na adresu peter.psota@justice.sk a krátko popíšte problém. Ozveme sa a vyriešime to spoločne.


späť na začiatok  

4. Ako získam nové heslo (zabudnutie, strata starého)?

 • do adresového riadku vašeho internetového prehliadača napíšte http://www.ja-sr.sk/user/password, vyplňte užívateľské meno alebo vašu e-mailovú adresu
 • stlačte "poslať"
 • riaďte sa pokynmi na obrazovke 

späť na začiatok 

5.  Ako si môže autorizovaný užívateľ nastaviť svoje Oblastí záujmu?

Aby autorizovaní užívatelia neboli zahltení informáciami a aby si mohli sami zvoliť právne a iné oblasti, z ktorých chcú byť informovaní o pripravovaných podujatiach Justičnej akadémie, ako aj o nových materiáloch umiestnených na internetový portál, si v časti Môj profil po prihlásení sa ako autorizovaný užívateľ môžu nastaviť svoje preferované „Oblasti záujmu".

Nastavenie oblastí záujmu vykonáte tak, že po otvorení portálu www.ja-sr.sk a po prihlásení sa zadaním vášho užívateľského mena a hesla, kliknete na položku/ponuku Môj účet nachádzajúcu sa v ľavej časti menu pod vaším užívateľským menom.

Následne si otvoríte kartu Upraviť a potom kliknite na kartu s nadpisom Oblasti záujmu, kde si nastavíte právne a iné oblasti, ktoré sú predmetom vášho záujmu.

V prípade, ak si chcete zvoliť viaceré oblasti, je potrebné, aby ste po celý čas výberu oblastí držali stlačený klávesCtrl" a postupne klikali na vami vybraté oblasti, ktoré ostanú po kliknutí zvýraznené modrým podfarbením.

Po ukončení výberu oblastí kliknite na pole/tlačítko „Poslať" nachádzajúce sa úplne dole. Zvolené oblasti záujmu si môžete kedykoľvek upraviť podľa vlastnej potreby.


späť na začiatok 

6. Ako sa môžem prihlásiť na seminár?

Na podujatia Justičnej akadémie sa môže prihlásiť iba osoba, ktorá je cieľovou skupinou vzdelávania v zmysle zákona č. 548/2003 Z. z.  (sudca, prokurátor, súdny úradník, právny čakateľ prokuratúry, justičný čakateľ), resp. ktorá je cieľovou skupinou konkrétneho podujatia Justičnej akadémie.

Takto vymedzený okruh osôb  sa môže prihlásiť na podujatie Justičnej akadémie zaslaním prihlášky poštou alebo faxom Justičnej akadémii a vo výnimočných prípadoch aj telefonicky u stáleho člena pedagogického zboru zodpovedného za príslušnú katedru práva, resp. u tajomníčky tejto katedry.

Novým spôsobom prihlásenia zodpovedajúcim súčasnému trendu efektívnej komunikácie, o ktorom sa do budúcnosti predpokladá, že nahradí doterajšie formy prihlasovania, je elektronické prihlásenie.

Elektronické prihlásenie na podujatie Justičnej akadémie je možné z internetového portálu Justičnej akadémie a môže ho realizovať iba osoba, ktorá je autorizovaným užívateľom portálu. 

Elektronické prihlásenie je možné z akéhokoľvek počítača s pripojením na internet. Nie je dôležité, či sa autorizovaný užívateľ prihlasuje sám zo svojho počítača alebo ho prihlasuje niekto iný z akéhokoľvek iného počítača. Systém eviduje, z ktorého konta autorizovaného užívateľa a z ktorého počítača (IP adresy) bolo prihlásenie uskutočnené.


späť na začiatok  

7. Aký je postup pri elektronickom prihlásení sa na podujatie Justičnej akadémie?

Na podujatia Justičnej akadémie sa môže prihlásiť iba osoba, ktorá je cieľovou skupinou vzdelávania v zmysle zákona č. 548/2003 Z. z.  (sudca, prokurátor, súdny úradník, právny čakateľ prokuratúry, justičný čakateľ), resp. ktorá je cieľovou skupinou konkrétneho podujatia Justičnej akadémie.

Postup pri elektronickom prihlásení autorizovaného užívateľa:

 1. Otvorte internetový prehliadač (odporúča sa Internet Explorer 7) a do poľa pre adresu vyhľadávania zadajte www.ja-sr.sk.
 2. Prihláste sa ako autorizovaný užívateľ internetového portálu zadaním užívateľského mena (bez diakritiky) a hesla, ktoré každý autorizovaný užívateľ obdržal v uvádzacom e-maile na spustenie portálu, do prihlasovacieho panelu menu, ktorý je umiestnený v ľavej časti menu dole.
 3. Po úspešnom prihlásení sa na portál ako autorizovaný užívateľ (v ľavej časti menu v 3. paneli zhora je v prvom riadku uvedené Vaše užívateľské meno) kliknite na položku Aktívne podujatia (1. položka v 2. paneli menu zhora vľavo) a otvorí sa vám karta so zoznamom podujatí Justičnej akadémie, na ktoré je možné sa v aktuálnom čase prihlásiť.
 4. Základné informácie o jednotlivých podujatiach uvedených v zozname aktívnych podujatí (tzv. informačný formulár) sa vám zobrazia po kliknutí myšou na príslušný názov podujatia.
 5. Pri každom podujatí je na pravej strane obrazovky aktívny odkaz prihlásenie, po kliknutí na ktorý sa vám zobrazí/otvorí elektronická prihláška na príslušné podujatie.
 6. Vyplňte jednotlivé položky elektronickej prihlášky. Do nasledujúceho okna/poľa prihlášky sa dostanete po kliknutí na klávesu Tab (tabulátor, nahádza sa na klávesnici vedľa písmena Q vľavo). Dôležité je správne zadať e-mailovú adresu toho, kto má byť prihlásený na podujatie, keďže na túto adresu mu budú prichádzať všetky dôležité informácie k podujatiu, vrátane materiálov k príprave na podujatie.
 7. Odošlite prihlášku kliknutím na tlačidlo/odkaz  "Pošli".
 8. Ak niektoré polia elektronickej prihlášky nevyplníte, resp. vyplníte nesprávne, systém vás pri pokuse o prihlásenie upozorní na to, ktorú položku prihlášky treba opraviť/doplniť, aby bolo prihlásenie úspešné.
 9. To, či sa vám podarilo úspešne prihlásiť seba alebo inú osobu na podujatie Justičnej akadémie, si môžete overiť tak, že vedľa názvu príslušného seminára (vpravo) kliknete na odkaz prihlásení. Otvorí sa vám zoznam prihlásených osôb na dané podujatie. V zozname prihlásených by malo byť uvedené aj meno osoby, ktorú ste prihlásili na podujatie Justičnej akadémie. 

Ak máte akýkoľvek problém s elektronickým prihlásením na podujatie Justičnej akadémie, obráťte sa, prosím, telefonicky na administrátora portálu Ing. Petra Psotu (tel.: 033/8818 316, alebo e-mailom: peter.psota@justice.sk).


späť na začiatok 

8. Ako môžem kontaktovať pracovníka Justičnej akadémie?

Po otvorení úvodnej stránky portálu www.ja-sr.sk kliknite na položku ponuky menu s názvom Kontakty a v interných kontaktoch Justičnej akadémie si podľa druhu problému alebo veci, ktorú potrebujete vo vzťahu k Justičnej akadémii riešiť, vyberte osobu (podľa jej pracovného zaradenia), ktorá by vám mohla s danou vecou pomôcť, event. sa skontaktujte s niektorou z dvoch asistentiek alebo sa obráťte na vedúcu kancelárie.

Vybratej osobe z interného zoznamu môžte zatelefonovať na služobný telefón pevnej linky alebo na služobný mobilný telefón (ak je v zozname uvedený) alebo kliknutím do štvorčeka na konci riadka môžte tejto osobe alebo aj viacerým osobám súčasne poslať e-mail.

Text e-mailu uveďte do poľa/okna, nad ktorým je uvedený popis "Správa:". Toto pole/okno sa nachádza pod zoznamom interných kontaktov.
K e-mailu môžte pripojiť aj prílohy kliknutím na aktívny odkaz pridaj prílohu a následne zvoľte príslušný súbor/objekt, ktorý chcete k e-mailovej správe pripojiť. Tento postup zopakujte podľa počtu príloh, ktoré chcete spolu s e-mailom odoslať.

Úspešné odoslanie e-mailu je podmienené tým, že do vymedzeného okienka uvediete správnu odpoveď na jednoduchú matematickú úlohu, napr. 2 + 3 = ..   a pod. (ochrana proti spamu, resp. e-mailom odosielaným robotmi).


späť na začiatok 

9. Ako si môžem vytlačiť stránku z portálu Justičnej akadémie?

Akúkoľvek stránku z portálu Justičnej akadémie si môžte vytlačiť nasledovným spôsobom:

1. Otvorte si stránku, ktorá vás zaujala a chceli by ste si ju vytlačiť.

2. Stlačením ikony "tlačiareň" na ovládacom paneli Internet Exploreru sa vám vytlačí dokument.


späť na začiatok 

10. Ako si zmeniť údaje vo vlastnom účte?

 • zmena všetkých nastavení konta na portáli Justičnej akadémie sa prevádza po prihlásení sa kliknutím na položku Môj účet
 • stlačiť záložku Upraviť
 • otvorí sa prvá záložka Nastavenia účtu - tu sa dá zmeniť emailová adresa stlačiť Poslať, ak ste previedli zmenu, ak nie, môžete si zvoliť jednu z ďalších záložiek, ktoré si prajete upraviť (kontaktná osoba pre vzdelávanie, Meno Priezvisko Titul, Oblasti záujmu)
 • Pri každej zmene treba stlačiť tlačidlo Poslať !!!, inak sa zmena, ktorú ste previedli, neuloží.