Otázky na písomnú časť OJS

 

OTÁZKY, Z KTORÝCH POZOSTÁVA ODBORNÝ TEST ODBORNEJ JUSTIČNEJ SKÚŠKY

 

Justičná akadémia Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Justičnej akadémii") overuje vedomosti a odborné predpoklady justičných čakateľov, vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcov Najvyššieho súdu SR, ako aj súdnych poradcov Ústavného súdu SR, potrebné na výkon funkcie sudcu, a právnych čakateľov prokuratúry, potrebné na výkon funkcie prokurátora vykonaním odbornej justičnej skúšky.

 

V zmysle § 12 ods. 5 zákona o Justičnej akadémii, odborná justičná skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomná časť pozostáva z odborného testu, z vyhotovenia rozhodnutí v trestnej a v inej než trestnej veci. Písomnou časťou skúšky sa overuje spôsobilosť vyššieho súdneho úradníka a právneho čakateľa prokuratúry samostatne vykonávať procesné úkony a postupy vyplývajúce z funkcie, na ktorú sa pripravuje.

 

Podľa čl. 6 ods. 4 Skúšobného poriadku Justičnej akadémie Slovenskej republiky účinného od 27. októbra 2020 sa znenie testových otázok bez odpovedí zverejňuje najmenej tri mesiace pred konaním skúšky na internetovom portáli Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

 

Zverejnené testové otázky pozostávajú z nasledovných okruhov právnych oblastí: súkromné právo hmotné (občianske právo hmotné, rodinné právo, pracovné právo, právo duševného vlastníctva a obchodné právo), civilné právo procesné (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok), exekučné právo, medzinárodné právo súkromné a procesné, medzinárodné právo verejné a európske právo, verejné právo (ústavné právo, správne právo - správny poriadok, zákon o priestupkoch a Správny súdny poriadok, organizácia a pôsobnosť súdov a prokuratúry), trestné právo hmotné a trestné právo procesné.

 

Zverejňujú sa otázky z určenej databázy testových otázok, bez ich odpovedí.