Organizačná štruktúra Justičnej akadémie

Justičná akadémia sa riadi okrem zákona č. 548/2003 Z. z. aj štatútom a organizačným poriadkom Justičnej akadémie, ktoré upravujú právomoci jednotlivých organizačných súčastí zriadených v Justičnej akadémii. 

V súčasnosti pracuje v Justičnej akadémii celkovo 33 zamestnancov, ktorých status je upravený  v  zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Z uvedeného počtu pôsobí 14 zamestnancov na detašovanom pracovisku Justičnej akadémie v Omšení a 19 zamestnancov v sídle akadémie v Pezinku.

 

Justičná akadémia sa člení na tieto základné organizačné zložky:

a) riaditeľ

b) zástupca riaditeľa

c) kancelária akadémie

d) katedry vzdelávania

e) útvar justičného vzdelávania a justičných databáz

f) útvar ekonomiky a vnútornej správy

g) Detašované pracovisko v Omšení

h) regionálne učebne

 

Organizačnú štruktúru Justičnej akadémie Slovenskej republiky nájdete TU.