Skúšobný poriadok (schválený Radou Justičnej akadémie)

*SKÚŠOBNÝ PORIADOK

 

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 2 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uzniesla na tomto skúšobnom poriadku:

 

 

* celý text skúšobného poriadku sa nachádza v priloženom súbore