Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu

 

 Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu

 

V zmysle Obsahovej náplne vzdelávania sudcov a prípravného vzdelávania kandidátov na funkciu sudcu [prijatá v súlade s § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 25. septembra 2017] vykonáva Justičná akadémia Slovenskej republiky prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných na výkon funkcie sudcu ako systematické vzdelávanie formou dvoch školení.

 

Prípravné vzdelávanie je podľa § 3 ods. 2 prvá veta zákona o Justičnej akadémii a v súlade s § 28c ods. 3 a § 28d ods. 4  zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o sudcoch a prísediacich") určené pre kandidátov na funkciu sudcu, t. j.:

a) úspešným uchádzačom v hromadnom výberovom konaní a

b) uchádzačom o funkciu sudcu, ktorí nie sú sudcami a ktorí sa umiestnili vo výberovom konaní podľa § 28 ods. 3 zákona o sudcoch a prísediacich ako prví v poradí.

 

Vzdelávanie sa organizuje aspoň raz ročne prihliadnuc na dátum vyhlásenia hromadného výberového konania.

 

Obsah prípravného vzdelávania:

  • osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu,
  • praktické cvičenia z rôznych oblastí práva,
  • rozbor praktických prípadov z trestnej aj z inej než trestnej oblasti,
  • nácvik zručností v pojednávacej miestnosti,
  • spravovací a kancelársky poriadok súdu,
  • práca s registrami a informačnými systémami,
  • sudcovské statusové zákony,
  • disciplinárna zodpovednosť sudcu a profesijná etika sudcu.

 

Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu sa bude vzhľadom na pandemickú situáciu realizovať v roku 2020 dištančnou formou prostredníctvom aplikácie ZOOM. Keďže niektoré z praktických zručností nie je možné nacvičovať vo virtuálnom vzdelávacom prostredí, bolo prípravné vzdelávanie skrátené tak, aby sa počas troch dní účastníci vzdelávania oboznámili s najzákladnejšími informáciami potrebnými pre výkon funkcie sudcu a aby každý účastník, ktorý sa zúčastní celé tri dni na vzdelávaní, dostal potvrdenie o účasti na podujatí, ktorého absolvovanie je jedným z predpokladov na výkon funkcie sudcu.

 

Prihlasovanie sa realizuje výlučne elektronicky cez internetový portál Justičnej akadémie Slovenskej republiky: http://www.ja-sr.sk/seminare. Elektronické prihlásenie môže realizovať iba osoba, ktorá je autorizovaným užívateľom portálu. V prípade, ak úspešný uchádzač hromadného výberového konania nie je autorizovaným užívateľom portálu akadémie, je potrebné kontaktovať Ing. Petra Psotu (e-mail: peter.psota@justice.sk, t. č. 0905 872 466, 033/88 18 316).  Bez elektronického prihlásenia nebudú účastníci na podujatie zaradení.

 

Názov podujatia: Prípravné vzdelávanie kandidátov na funkciu sudcu (ONLINE)

Dátum: 02.12.2020 - 04.12.2020

Forma podujatia: prostredníctvom videokonferenčnej platfomy ZOOM

 

Plánovaní lektori:

 

02.12.2020 (streda)

 

JUDr. Ján Hrubala (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie; predseda Špecializovaného trestného súdu)

- simulácia pojednávania v trestnej veci

- účasť verejnosti a médií v pojednávacej miestnosti

- nácvik zručnosti v pojednávacej miestnosti

- praktické cvičenia

- osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu

- rozbor praktických prípadov, náležité odôvodňovanie rozhodnutí

- konanie bez zbytočných prieťahov

 

Mgr. Miroslav Šepták (predseda senátu, občianskoprávne kolégium, Krajský súd v Žiline)

- sudcovské statusové zákony

 

03.12.2020 (štvrtok)

 

Mgr. Pavol Žilinčík (člen Súdnej rady Slovenskej republiky)

- disciplinárna zodpovednosť sudcu a profesijná etika

 

JUDr. Robert Šorl, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky)

- spravovací a kancelársky poriadok a ich aplikáciu

- práca s registrami

- práca s informačnými systémami a judikatúrou domácich i zahraničných súdov

 

04.12.2020 (piatok)

 

JUDr. Robert Šorl, PhD. (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky)

 

- simulácia pojednávania v inej než trestnej veci

- účasť verejnosti a médií v pojednávacej miestnosti

- nácvik zručnosti v pojednávacej miestnosti

- praktické cvičenia

- osvojenie si procesných postupov a návykov nevyhnutných pre výkon funkcie sudcu

- rozbor praktických prípadov, náležité odôvodňovanie rozhodnutí

- konanie bez zbytočných prieťahov

 


Archív prípravných (adaptačných) vzdelávaní

 

Prípravné / Adaptačné vzdelávanie rok 2016

Prípravné / Adaptačné vzdelávanie rok 2017

Prípravné / Adaptačné vzdelávanie I. polrok 2018

Prípravné / Adaptačné vzdelávanie II. polrok 2018

Prípravné / Adaptačné vzdelávanie rok 2019