Odborná justičná skúška

Cieľom odbornej justičnej skúšky (ďalej len "OJS"), ktorej realizáciu zabezpečuje Justičná akadémia Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 548/2003 Z. z."), je overiť vedomosti a odborné predpoklady vyšších súdnych úradníkov a justičných čakateľov potrebných na výkon funkcie sudcu a právnych čakateľov prokuratúry potrebné na výkon funkcie prokurátora.

Vykonanie skúšky zabezpečuje akadémia spravidla dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období.

Podrobnosti upravujú ustanovenia § 12, § 13, § 14 a § 14a zákona č. 548/2003 Z. z.

Návrh na vykonanie odbornej justičnej skúšky vyšším súdnym úradníkom predkladá akadémii minister.

Vyšší súdny úradník si môže podať žiadosť o vykonanie OJS, ak splní zákonom ustanovené podmienky podľa zákona č. 549/2003 Z.z. o súdnych úradníkoch v znení neskorších predpisov:
● musí nepretržite vykonávať prácu úradníka 3 roky a dosiahnuť 30 rokov veku života,
● musí zaslať písomnú žiadosť na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Ak ide o poradcu sudcu ústavného súdu Slovenskej republiky, vykonáva právomoci spojené s návrhom na vykonanie skúšky, vykonaním opravnej skúšky a ďalšej opravnej skúšky predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky.


Návrh na vykonanie skúšky právnym čakateľom prokuratúry predkladá akadémii generálny prokurátor. K návrhu priloží aj záverečné hodnotenie právneho čakateľa prokuratúry podľa osobitného predpisu.

Právny čakateľ musí splniť podmienky ustanovené v osobitnom predpise (zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch v znení neskorších predpisov):
● prípravná prax právneho čakateľa je trojročná,
● o predĺžení alebo skrátení prípravnej praxe môže rozhodnúť generálny prokurátor, prípravná prax však nesmie byť kratšia ako 18 mesiacov, na skrátenie prípravnej praxe je potrebný súhlas rady prokurátorov.

Na vykonanie skúšky asistentom prokurátora sa vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 1 až 3 zákona a § 12 ods. 5 zákona č. 548/2003 Z. z..