Promoting International Training Cooperation in Visegrad Judicial Academies

Tento projekt je financovaný z Vyšehradského fondu:

logo

 

Dňa 27. mája 2014 sa uskutoční v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie Slovenskej republiky konferencia s názvom: "Zvyšovanie kvality medzinárodného justičného vzdelávania v krajinách Vyšehradskej štvorky". Konferencia je ďalším z úspešných spoločných krokov v rozvíjaní vzájomnej spolupráce.

 

On 27 May 2014, conference with the title "Promoting International Training Cooperation in Visegrad Judicial Academies" will be held in the Detached centre of the Judicial Academy of the Slovak Republic in Omšenie. This conference is next of the successful steps in flourishing of our joint cooperation.

 

 

Program konferencie / Programme of the Conference

 

CONFERENCE PROCEEDINGS

 

Konferenciu nasleduje v deň 28.5.2014 pracovné stretnutie zástupcov akadémií krajín V4 v sídle Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku. Veríme, že aj tento rok vzíde z pracovného stretnutia definovanie spoločných úloh na najbližšie obdobie, ktoré bude zavŕšené ďalšou úspešnou, najmä projektovou spoluprácou.

 

The conference is followed by the work meeting of the representatives of the Visegrad four countries on the 28 May in the building of the seat of Judicial Academy of the Slovak Republic in Pezinok. We believe that also this year, the work meeting will reach into definition of joint tasks for fothcoming monthts. We believe that such cooperation will turn into further successful cooperation, mainly in the form of projects. 

 

Partneri projektu:

 

Poľská justičná akadémia

Krajowa Szkola Sadownictwa i Prokuratury www.kssip.gov.pl

 

Maďarská justičná akadémia:

Magyar Igazságügyi Akadémia

http://mia.birosag.hu/engine.aspx?page=mba_kezdo_en

 

Česká justičná akadémia

Justiční akademie http://www.jacz.cz/

 

História spolupráce krajín Vyšehradskej štvorky

 

Spolupráca medzi krajinami Vyšehradskej štvorky začala na bilaterálnom základe. Jednou z prvých úspešných akcií v rámci realizácie osobitnej dohody o spolupráci s poľským Národným centrom pre sudcov, súdnych úradníkov a prokurátorov bola účasť štyroch slovenských zástupcov na seminári organizovaného v Krakove v termíne 12. - 14. novembra 2007 s názvom „Európsky model konaní v obchodných veciach„. Míľnikom v spolupráci s maďarskou Justičnou akadémiou bolo prijatie riaditeľa maďarskej Justičnej akadémie v Pezinku v dňoch 12. a 13. decembra 2007. Na tomto dvojdňovom stretnutí došlo k prerokovaniu a podpísaniu dohody o spolupráci medzi slovenskou a maďarskou akadémiou, ktorej obsahom sú najmä obojstranné výmeny sudcov a prokurátorov na vzdelávacích podujatiach. S Českou republikou došlo k formálnemu zavŕšeniu spolupráce počas oficiálnej návštevy riaditeľky Českej Justičnej akadémie na Slovensku v dňoch 23. - 24  júla 2008, ktorej vyvrcholením bolo podpísanie rámcovej dohody o spolupráci medzi oboma justičnými akadémiami. Dohoda o medzinárodnej spolupráci s českou Justičnou akadémiou naplnila cieľ vybudovať osobitnú sieť kontaktov a spolupráce medzi justičnými akadémiami Vyšehradskej štvorky. Podporu rozvíjania medzinárodnej spolupráce zavŕšilo stretnutie hlavných predstaviteľov justičných akadémii krajín Vyšehradskej štvorky v októbri 2009 na medzinárodnej konferencii v Omšení, ktorá sa usporiadal pri príležitosti 5. výročia založenia akadémie. Prítomní súhlasili, že úzka spolupráca medzi nimi je prospešná pri napĺňaní ich ciev a pri zvyšovaní kvality organizovaných vzdelávacích podujatí. Na základe uvedených rámcových dohôd o spolupráci s partnerskými vzdelávacími inštitúciami uvedených krajín sa sudcovia a prokurátori môžu zúčastňovať vzdelávacích aktivít aj v týchto krajinách, pričom spolupráca funguje na báze reciprocity a uvedené subjekty si napomáhajú v realizácii svojich úloh v oblasti odborného vzdelávania justície. Ďalším dôležitým okamihom bola  medzinárodná konferencia v Záhrebe v roku 2011 spojená s podpisom multilaterálnej dohody o spolupráci krajín Vyšehradskej štvorky a Chorvátska. Novozvolený riaditeľ Justičnej akadémie Maďarska zvolal stretnutie riaditeľov a zástupcov akadémií V4, ktoré sa uskutočnilo 17.04.2013 - 19.04.2013 v priestoroch Justičnej akadémie Maďarskej republiky v Budapešti. Významným záverom stretnutia bola vzájomná dohoda o koordinácii projektových aktivít počas roka 2013. Za delegovaného lídra v projektovej oblasti bola dohodnutá práve Justičná akadémia Slovenskej republiky. Ako výsledok tejto snahy Justičná akadémia Slovenskej republiky v roku 2013 pripravila niekoľko projektov s cieľom získať finančné zdroje na zrealizovanie spoločných vzdelávacích aktivít, z ktorých dva projekty boli úspešné. Na ich základe sa začiatkom roku 2014 spustil prvý cezhraničný projekt v oblasti trestnej justície financovaný zo zdrojov Európskej komisie. V máji 2014 sa spolupráca prehlbuje zorganizovaním spoločnej konferencie, na stránke ktorej sa práve nachádzate.

 

The cooperation can be traced back to signature of the bilateral agreements. The very fi rst signifi cant event was the meeting of leaders of Polish National School for Judiciary and Public Prosecution in Krakow on 12-14 November 2007, called "European Model of Commercial Law Procedures". Yet another milestone in international cooperation on 12-13 December 2007 was a visit of the director of the Hungarian Judicial Academy in our headquarters in Pezinok. Twoday meeting was arranged to sign a cooperation agreement between both academies, fostering reciprocal exchanges between judicial authorities at international training events. During 23-24 July 2008 the Academy concluded an official framework agreement with the Judicial Academy of the Czech Republic. This agreement finished the goal to build special net of cooperation among the Visegrad Four Academies. A meeting of the chief representatives of the Visegrad Four judicial academies, held at an international conference in Omšenie during October 2009 culminated in the encouragement of developing international cooperation. The conference was arranged to celebrate the fi fth anniversary of the Academy's establishment. Those present agreed that close cooperation among them is helpful in achieving their goals and enhancing the quality of organised educational events. Based on a framework agreementa on cooperation with partner training institutions in these countries, judges and prosecutors can also participate in training activities in these countries, where such cooperation functions on the principle of reciprocity and these institutions assist in completing tasks in the technical training of the judiciary. Another significant event was held in Zagreb in 2011 when signing of multilateral cooperation agreement between V4 Countries and Republic of Croatia took place. Newly elected director of the Judicial Academy of the Hungary called for a meeting of directors and deputy directors of V4 academies. This meeting took place on 17-19 April 2013 at the grounds of the Hungarian Judicial Academy. An important conclusion was made on a mutual agreement on the coordination of project activities during 2013. The Judicial Academy of the Slovak Republic was appointed as a delegated leader in the project area. As a result, Judicial Academy of the Slovak Republic had prepared in 2013 some projects with the basic objective of gaining fi nancial resources aimed at implementation of training activities in V4 area. Two of these projects were successful. Based on aforementioned, at the beginning of 2014, fi rst from a group of projects was launched with the fi nancial support of the European Commission. In May 2014 International conference of Visegrad Countries entitled "Promoting International Training Cooperation in Visegrad Judicial Academies" deepens the collaboration within the respective countries.