INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTOVANÉ PODĽA ČLÁNKU 13 NARIADENIA

 

 Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby

 

podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR")

 

 

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

 

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Sídlo:   Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

IČO:    37 851 624

zriadená zákonom č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Email (kontakt na zodpovednú osobu):         

PanGen s. r. o.

Sídlo:   Pribinova 4, 811 09 Bratislava

IČO: 45 470 626

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 51701/B

Email: office@pangen.sk

 

Aké sú Vaše práva?

 

Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo požiadať nás o potvrdenie o tom, že spracúvame Vaše osobné údaje.

 

Právo na opravu osobných údajov:

Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

 

Právo na vymazanie (zabudnutie):

Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

 • ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

 • ak namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,

 • namietate voči spracúvaniu a osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,

 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 

Žiadosť o vymazanie prevádzkovateľ neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,

 • na splnenie zákonnej povinnosti,

 • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme,

 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely,

 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • ak napadnete správnosť osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie dovtedy, kým neoveríme ich správnosť,
 • ak spracúvame Vaše osobné údaje protizákonne a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, obmedzíme ich spracúvanie, a to až do overenia, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

 

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú:

 • len s Vaším súhlasom,

 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,

 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

 

Právo na prenos osobných údajov:

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

Právo namietať:

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov:

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

 

Bližšie informácie, najmä na aké účely sú Vaše osobné údaje spracúvané, aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov, či budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie a aká je doba uchovávania Vašich osobných údajov, sú pre Vás k dispozícii nižšie v závislosti od oblasti spracúvania osobných údajov:

 

 

Oblasť spracúvania osobných údajov Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby
1. Mzdy, personalistika a účtovníctvo

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby (uchádzača o zamestnanie)

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby (zamestnanca)
2. Vzdelávacia činnosť a organizácia vzdelávacích podujatí

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby (záujemcu o účasť na vzdelávaní)

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby (účastníka vzdelávania)

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby (lektora/člena pedagogického zboru)
3. Webstránka Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sú  zverejnené na webstránke Justičnej akadémie Slovenskej republiky
4. Odborné justičné skúšky

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby (uchádzača o odbornú justičnú skúšku)

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby (člena skúšobnej komisie)
5. Projekty Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sú  spracovávané v súvislosti s realizáciou projektov
6. Knižnica Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby (používateľa knižnice)
7. Podnety a pripomienky Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby (žiadateľa o poskytnutie informácie)
8. Dodávateľské vzťahy Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sú  spracovávané v súvislosti s dodávateľskými vzťahmi
9. Verejné obstarávanie Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sú  spracovávané v súvislosti s verejným obstarávaním
10. Monitorovanie priestorov Informácia o monitorovaní priestorov Justičnej akadémie Slovenskej republiky kamerovým systémom
11. Marketing - propagácia činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby (adresáta propagačnej činnosti Justičnej akadémie Slovenskej republiky)
12. Evidencia návštev Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby (návštevníka Justičnej akadémie Slovenskej republiky)
13. Evidencia dochádzky Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby (zamestnanca, za účelom evidencie dochádzky)
14. Evidencia ubytovaných Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby, ubytovanej v zariadeniach Justičnej akadémie Slovenskej republiky

 

 

Právna úprava a zmeny týchto podmienok:

Tieto podmienky vychádzajú z aktuálne platnej právnej úpravy, a to z ustanovení Nariadenia GDPR a  ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Máme prijaté opatrenia na ochranu osobných údajov, zachovanie ich dôvernosti, integrity a dostupnosti. Pravidelne prehodnocujeme primeranosť našich organizačných ako aj technických bezpečnostných opatrení, investujeme do zvyšovania ich účinnosti alebo zavedenia nových nástrojov a opatrení.

 

Aktuálnosť týchto podmienok budeme pravidelne prehodnocovať pre zachovanie transparentnosti komunikácie s dotknutými osobami. Tento dokument bol naposledy aktualizovaný dňa 11.05.2020.