Vonkajšie vzťahy Justičnej akadémie

ÚVOD  A  PREHĽAD  VONKAJŠÍCH  VZŤAHOV  JUSTIČNEJ  AKADÉMIE

 

Vonkajšie vzťahy Justičnej akadémie sú budované na intenzívnej spolupráci s vnútroštátnymi, ako aj zahraničnými partnermi najmä v oblasti vzdelávania sudcov a prokurátorov a tiež projektových aktivít týkajúcich sa rozvoja Justičnej akadémie.

 

Medzi „domácich partnerov“ Justičnej akadémie patria najmä subjekty, s ktorými má akadémia osobitnú dvojstrannú dohodu, na základe ktorej sa realizujú spoločné projekty. Sem možno zahrnúť spoluprácu so:

 

Justičná akadémia intenzívne rozvíja zahraničné aktivity najmä v rámci spolupráce s:

  • Lisabonskou sieťou (pozri sekciu Rada Európy),
  • Európskou justičnou vzdelávacou sieťou (pozri sekciu EJTN) a
  • Európskou akadémiou práva (pozri sekciu ERA).

 

V roku 2007 a 2008 Justičná akadémia iniciovala bilaterálnu spoluprácu s partnermi v rámci štátov Višegrádskej štvorky (Poľskom, Maďarskom a Českou republikou), s ktorými uzatvorila osobitné dohody (pozri sekciu zahraniční partneri JA).

 

Do rámca úspešnej spolupráce patria aj kontakty so Súdnym dvorom Európskej únie, s Radou Európy a Európskym súdom pre ľudské práva, najmä pri realizácii poznávacích návštev, študijných pobytov a stáží slovenských sudcov a prokurátorov v týchto inštitúciách.

Prílohy