Verejné obstarávania v rámci projektu OP EVS

Verejné obstarávania v rámci projektu financovaného z Operačného programu Efektívna verejná správa s názvom "Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov", kód projektu ITMS2014+: 314021M248:

 

 

Špecializované dvojdňové výročné konferencie pre sudcov a prokurátorov v jednotlivých oblastiach práva

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky na predmet zákazky: "Špecializované dvojdňové výročné konferencie pre sudcov a prokurátorov v jednotlivých oblastiach práva"

Výzva na predloženie cenovej ponuky PHZ

Príloha č. 1 Výzvy

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky: "Špecializované dvojdňové výročné konferencie pre sudcov a prokurátorov v jednotlivých oblastiach práva" za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky

Vyhodnotenie prieskumu trhu - Predpokladná hodnota zákazky

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Špecializované dvojdňové výročné konferencie pre sudcov a prokurátorov v jednotlivých oblastiach práva"

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 - Návrh cenovej ponuky

Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb, príloha č. 1 Zmluvy - Opis predmetu zákazky, príloha č. 3 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov, Príloha č. 4 Zmluvy -  Prezenčná listina

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky: "Špecializované dvojdňové výročné konferencie pre sudcov a prokurátorov v jednotlivých oblastiach práva"

Zápis z prieskumu trhu s prílohami

 

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky

 


Zariadenie/vybavenie projektu

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky na predmet zákazky "Zariadenie/vybavenie projektu"

Výzva na predloženie CP PHZ

Príloha č 1 Výzvy Opis predmetu zákazky

Príloha č 2 Výzvy

 

Predpokladaná hodnota zákazky - vyhodnotenie

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Zariadenie/vybavenie projektu"

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 Výzvy - Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 Výzvy - Návrh cenovej ponuky

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky: Zariadenie/vybavenie projektu

Zápis z prieskumu trhu s prílohami

 


 

Zabezpečenie knižničného fondu tlačenými odbornými právnickými publikáciami II.

 

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky: „Zabezpečenie knižničného fondu tlačenými odbornými právnickými publikáciami II."

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zoznam Odborných knižných publikácií - príloha č. 1

Návrh Kúpnej zmluvy - príloha č. 2

 

Zápis z prieskumu trhu s prílohami

 


 

Zabezpečenie knižničného fondu tlačenými odbornými právnickými publikáciami II.

Z R U Š E N Á  V Ý Z V A

 

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky: „Zabezpečenie knižničného fondu tlačenými odbornými právnickými publikáciami II."

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zoznam Odborných knižných publikácií - príloha č. 1

Návrh Kúpnej zmluvy - príloha č. 2

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky: "Zabezpečenie knižničného fondu tlačenými odbornými právnickými publikáciami II."

Zápis z prieskumu trhu s prílohami

 


 

Podpora účastníkov projektu - Učebný materiál

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky - prieskum trhu, na predmet zákazky s názvom: "Podpora účastníkov projektu - Učebný materiál"

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Návrh cenovej ponuky - príloha č. 1

 

Predpokladaná hodnota zákazky - vyhodnotenie

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:"Podpora účastníkov projektu - Učebný materiál"

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 Výzvy - Rozpočet

Príloha č. 2 Výzvy - Návrh zmluvy

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky: "Podpora účastníkov projektu - Učebný materiál"

Zápis z prieskumu trhu s prílohami

 


 

Zabezpečenie knižničného fondu tlačenými odbornými právnickými publikáciami

Z R U Š E N Á  V Ý Z V A

 

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky: „Zabezpečenie knižničného fondu tlačenými odbornými právnickými publikáciami"

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zoznam Odborných knižných publikácií - príloha č. 1

Návrh Kúpnej zmluvy - príloha č. 2

 


Informovanie a komunikácia

 

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky: „Informovanie a komunikácia"  

Výzva PHZ informovanie a komunikacia.pdf

Príloha č.1 Výzvy.pdf

Priíoha č.2 Výzvy.rtf

Predpokladaná hodnota zákazky - vyhodnotenie 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Informovanie a komunikácia"

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Opis predmetu zákazky - príloha č. 1

Návrh cenovej ponuky - príloha č. 2

 

Vyhodnotenie prieskumu trhu na predmet zákazky: "Informovanie a komunikácia"

Zápis z prieskumu trhu s prílohami

 


 

Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov - mediatéka

 

Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky: „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov - mediatéka"

 

Oznámenie_o_PTK_mediateka_cast_1.pdf

Zápisnica z uskutočnených prípravných trhových konzultácií - mediatéka (časť 1)

Oznámenie_o_PTK_mediateka_cast_2.pdf

Zápisnica z uskutočnených prípravných trhových konzultácií - mediatéka (časť 2)

 


Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov - zabezpečenie jazykového vzdelávania, zahraničných stáži, konferencií, tlmočníckych a prekladateľských služieb

 

Oznámenia o prípravnej trhovej konzultácii - Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov - zabezpečenie jazykového vzdelávania, zahraničných stáži, konferencií, tlmočníckych a prekladateľských služieb

 

Oznámenie o PTK jazykové vzdelávanie časť 1 a 4

Oznámenie o PTK jazykové vzdelávanie časť 1 a 4 doplnenie

Oznámenie o PTK jazykové vzdelávanie čast 2 a 3

 

Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov - mediatéka

 

Oznámenie o PTK mediatéka časť 1

 

Oznámenie o PTK mediatéka časť 2

 


Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov - zabezpečenie jazykového vzdelávania a zahraničných stáži

Oznámenie o prípravných trhových konzultáciách - Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov - zabezpečenie jazykového vzdelávania a zahraničných stáži"

 

Zápisnica z uskutočnených prípravných trhových konzultácií

 


Špecializované dvojdňové výročné konferencie pre sudcov a prokurátorov v jednotlivých oblastiach práva

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Príloha č. 1 Výzvy - Opis predmetu zákazky (Názov predmetu zákazky: Špecializované dvojdňové výročné konferencie pre sudcov a prokurátorov v jednotlivých oblastiach práva)  

 

Príloha č. 2 Výzvy - Rozpočet  (Návrh cenovej ponuky; Názov predmetu zákazky:  Špecializované dvojdňové výročné konferencie pre sudcov a prokurátorov v jednotlivých oblastiach práva)

 

Zápis z prieskumu trhu