Verejné obstarávanie

 

Justičná akadémia Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná postupovať v súlade s uvedeným zákonom.

Zákazky podľa predpokladanej hodnoty v zmysle § 5 zákona o verejnom obstarávaní:

- Zákazky s nízkou hodnotou
- Podlimitné zákazky
- Nadlimitné zákazky