Rada Európy

 

Rada Európy (ďalej aj „RE“) bola ako subjekt medzinárodného práva verejného založená v Londýne dňa 5. mája 1949 podpísaním multilaterálnej medzinárodnej zmluvy, nazvanej „Štatút Rady Európy“ (ďalej aj „Štatút RE“). Vznikla dňa 3. augusta 1949 dosiahnutím siedmej potrebnej ratifikácie. Rada Európy je regionálnou „európskou“ medzinárodnou vládnou organizáciou, ktorej členmi sú jednotlivé vlády členských štátov.

 

Jej cieľom je dosiahnuť väčšiu jednotu medzi jej členmi za účelom ochrany a napĺňania ideálov a zásad, ktoré sú ich spoločným dedičstvom, a uľahčenia ich hospodárskeho a spoločenského rozvoja. Štatút Rady Európy výslovne konštatuje, že tento cieľ je napĺňaný prostredníctvom orgánov RE, a to najmä rokovaním o otázkach spoločného záujmu a dohodami, a spoločným postupom v záležitostiach hospodárskych, sociálnych, kultúrnych, vedeckých, právnych a správnych, ako aj cestou dodržiavania a ďalšej realizácie ľudských práv a základných slobôd.

 

Činnosť Rady Európy je dnes najmä z pohľadu verejnosti spojená práve so zabezpečovaním a monitoringom dodržiavania vysokého štandardu ľudských práv a základných slobôd, ktorá je spojená s jej normotvornou činnosťou, t. j. prípravou a prijímaním predpisov v oblasti ľudských práv, ale aj spolupráce jej členov v oblasti trestného práva (boj proti korupcii, extradícia osôb, terorizmu) a pod.

 

Právnu rovinu spolupráce členských štátov Rady Európy, jej všeobecný a záväzný dosah zabezpečujú najmä dohovory vypracované na pôde Rady Európy a otvorené členským štátom (resp. aj tretím štátom či medzinárodným organizáciám) na podpis. V súčasnosti ide o takmer 200 dohovorov (multilaterálnych medzinárodných zmlúv).

 

V rámci Rady Európy existuje viacero poradných orgánov a výborov. Vzdelávaním sudcov a prokurátorov sa osobitne zaoberá:

 

Európska sieť pre výmenu informácií medzi osobami a organizáciami zodpovednými za vzdelávanie sudcov a prokurátorov (tzv. Lisabonská sieť) – klikni sem

.

 

Problematikou ostatných špecifických otázok súdnictva sa zaoberá:

 

Poradná rada európskych sudcov - klikni sem.

 

Európska komisia pre efektívnosť súdnictva - klikni sem.

 

Prílohy