Odborná justičná skúška 2021

 

Písomná časť odbornej justičnej skúšky pozostáva z nasledovných častí:

 

Odborný test:

 • skladá sa z 50 otázok, pričom sú v ňom zastúpené jednotlivé odvetvia práva uvedené v čl. 5 ods. 4 Skúšobného poriadku tak, aby sa proporcionálne zohľadnilo rozloženie agendy v jednotlivých oblastiach v praxi. Okruh otázok na odborný test je zverejnený na internetovej stránke akadémie otázky na písomnú časť
 • každá otázka má priradené 4 rozdielne odpovede, označené písmenami a, b, c, d, pričom len jedna je správna
 • test sa vypracúva elektronicky pomocou systému na elektronické vypracovanie a vyhodnocovanie testov
 • uchádzač označí svoj výber odpovede v teste tým písmenom tej odpovede, o ktorej sa domnieva, že je správna, a svoju odpoveď potvrdí
 • otázky sa v systéme zobrazujú postupne, pričom otázku je možné preskočiť a vrátiť sa k nej neskôr
 • po vyplnení všetkých otázok sa zobrazí prehľad otázok ktoré má uchádzač pred odoslaním testu skontrolovať, prípadne niektorú zo zadaných odpovedí opraviť.
 • zmenenú odpoveď je potrebné potvrdiť, v prípade nevykonania zmeny je potrebné stlačiť "návrat"
 • za každú správne zodpovedanú otázku bude uchádzačovi pridelený jeden bod
 • uchádzač po vypracovaní odborného testu je hodnotený stupňom „prospel", ak správne odpovie aspoň na 35 otázok, a „prospel s vyznamenaním", ak správne odpovie aspoň na 45 otázok; ak uchádzač nezodpovie správne aspoň 35 otázok, má sa za to, že „neprospel"
 • odborný písomný test vypracúva účastník samostatne bez právnych predpisov, judikatúry a odbornej literatúry v časovom rozmedzí 75 minút (spravidla od 08.00 hod. do 09.15 hod.)
 • systém obsahuje odpočítavanie času, pričom uplynutím 75 minút sa test ukončí automaticky
 • test bude po skončení vyhodnotený a uchovávaný aj v tlačenej podobe

 

Vypracovanie rozhodnutí v trestnej veci a v inej než trestnej veci:  

 • vypracúva účastník samostatne s možnosťou použitia právnych predpisov, judikatúry a odbornej literatúry (poskytne Justičná akadémia Slovenskej republiky v elektronickej alebo tlačenej podobe, ASPI)
 • celkové časové rozmedzie na vypracovanie rozhodnutí je 8 hodín (spravidla od 09.30 hod. do 17.30 hod.)
 • účastník odbornej justičnej skúšky po prevzatí odborného testu alebo spisu na vypracovanie rozhodnutia (s výnimkou návštevy toalety) nesmie opustiť miestnosť, v ktorej sa skúška vykonáva; vo výnimočných prípadoch môže povoliť opustenie miestnosti osoba vykonávajúca pedagogický dozor, a to v sprievode poverenej osoby
 • bez súhlasu osoby vykonávajúcej pedagogický dozor nemôžu uchádzači používať elektronické nosiče informácií ani iné pomôcky s výnimkou vyššie uvedených počas celého konania odbornej justičnej skúšky

 

Znenia otázok ústnej časti odbornej justičnej skúšky sú uverejnené na internetovej stránke akadémie: TU

 

Rozdelenie do skúšobných komisií sa úspešní účastníci písomnej časti odbornej justičnej skúšky dozvedia v deň konania ústnej časti odbornej justičnej skúšky.

 

Uchádzač je z písomne vypracovaných rozhodnutí hodnotený stupňom „prospel s vyznamenaním", „prospel" alebo „neprospel".

 

O získanom počte bodov v odbornom teste písomnej časti skúšky sú uchádzači informovaní po skončení písomnej časti skúšky.

 

O výsledku písomnej časti skúšky, vrátane preskúmaných hodnotení, sa uznáša skúšobná komisia v deň ústnej časti skúšky na začiatku zasadania. O výsledku písomnej časti skúšky upovedomí prítomných uchádzačov predseda príslušnej skúšobnej komisie v deň konania ústnej časti skúšky pred jej začatím. Upovedomenie neprítomných uchádzačov zabezpečí riaditeľom akadémie určený zamestnanec akadémie. Predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je, aby uchádzač bol hodnotený zo všetkých častí písomnej časti skúšky minimálne stupňom prospel.

 

Informácie o aktuálnych skúškach:

 

I. termín (jarný termín)

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

 • 25.05.2021 (utorok), 26.05.2021 (streda) a 27.05.2021 (štvrtok) pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov a asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

 • 08.06.2021 (utorok), 09.06.2021 (streda) a 10.06.2021 (štvrtok) pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR

 

Uznesenie č. 83: Rada presúva pôvodne schválený jarný termín odbornej justičnej skúšky a schvaľuje nový, jarný termín odbornej justičnej skúšky na rok 2021, písomná časť 25.05.2021 (utorok), 26.05.2021 (streda) a 27.05.2021 (štvrtok) a ústna časť 08.06.2021 (utorok), 09.06.2021 (streda) a 10.06.2021 (štvrtok).

 

S prihliadnutím na súčasnú nepriaznivú pandemickú situáciu, prijaté opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia nákazlivej choroby covid-19, ako aj na negatívne prognózy vývoja pandémie tohto ochorenia spôsobeného koronavírusom, dňa 10. februára 2021 prijala rada zmenu pôvodne schváleného termínu.

 

Vzhľadom na to, že ide o také mimoriadne okolnosti, nezávislé na vôli ako Justičnej akadémie, tak účastníkov odbornej justičnej skúšky, ktoré odôvodňujú prerušenie skúšky, zákonné lehoty na vykonanie skúšky neplynú, a to až do nového schváleného termínu. V prípade tých účastníkov, ktorým by zákonná lehota na "opravnú skúšku" podľa § 14 ods. 3 zákona o Justičnej akadémii (najskôr po 3 mesiacoch a najneskôr do 9 mesiacov od konania skúšky) a podľa § 14 ods. 7 zákona o Justičnej akadémii "ďalšiu opravnú skúšku" (najskôr po 1 roku a najneskôr do 3 rokov od konania opravnej skúšky) uplynula nevykonaním tejto skúšky v ustanovenom termíne jej konania, sa preruší jej plynutie do nového termínu, na ktorý budú pozvaní.

 

Uvedeným postupom sa Justičná akadémia snaží zmierniť dopad mimoriadnej situácie, ohrozujúcej život a zdravie ľudí, a umožniť vykonanie skúšky v novom termíne všetkým účastníkom v súlade s princípom rovnakého zaobchádzania.

 

Ďalšie informácie týkajúce sa jarného termínu odbornej justičnej skúšky budú doplnené pred zasielaním prihlášok na jarný termín skúšky.

 

II. termín (jesenný termín)

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

 • 12.10.2021 a 13.10.2021 pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR, poradcov sudcu Ústavného súdu SR, právnych čakateľov prokuratúry

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

 • 19.10.2021 - 20.10.2021 pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR, poradcov sudcu Ústavného súdu SR, právnych čakateľov prokuratúry

 

Uznesenie č. 70: Rada schvaľuje termíny odbornej justičnej skúšky pre rok 2021 nasledovne: jarný termín: jarný termín odbornej justičnej skúšky: 23.03.2021 (utorok) - 24.03.2021 (streda) písomná časť, 30.03.2021 (utorok) - 31.03.2021 (streda) ústna časť, jesenný termín odbornej justičnej skúšky: 12.10.2021 (utorok) - 13.10.2021 (streda) písomná časť, 19.10.2021 (utorok) - 20.10.2021 (streda) - ústna časť.

 

Uznesenie č. 83: Rada presúva pôvodne schválený jarný termín odbornej justičnej skúšky a schvaľuje nový, jarný termín odbornej justičnej skúšky na rok 2021, písomná časť 25.05.2021 (utorok), 26.05.2021 (streda) a 27.05.2021 (štvrtok) a ústna časť 08.06.2021 (utorok), 09.06.2021 (streda) a 10.06.2021 (štvrtok).