Otázky, z ktorých pozostáva písomný test pre výberové konanie na funkciu sudcu

Justičná akadémia Slovenskej republiky, v zmysle § 28c ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vytvára a spravuje databázy určené na výber písomného testu, prípadovej štúdie, prekladov z cudzieho jazyka a súdnych spisov na účely vypracovania súdneho rozhodnutia (určené databázy).

V zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu sa testové otázky zverejňujú na webovom sídle ministerstva a Justičnej akadémie Slovenskej republiky.

Zverejnené testové otázky pozostávajú z nasledovných okruhov právnych oblastí: súkromné právo hmotné (občianske právo hmotné, obchodné právo, rodinné právo a pracovné právo), právo civilného procesu (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, exekučné právo), verejné právo (správne právo a ústavné právo), trestné právo hmotné a procesné, statusové zákony a medzinárodné právo súkromné a procesné.

Zverejňujú sa otázky z určenej databázy testových otázok, bez ich odpovedí.