Stretnutie zástupcov Justičnej akadémie Slovenskej republiky s generálnym prokurátorom SR

Dňa 24. marca 2021 generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka prijal zástupcov Justičnej akadémie Slovenskej republiky – predsedníčku Rady JA SR JUDr. Janu Bajánkovú, riaditeľa JA SR JUDr. Petra Hullu a zástupcu riaditeľa JA SR JUDr. Jozefa Szabóa, aby spoločne diskutovali o budúcnosti vzdelávania prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry, o odbornej justičnej skúšky a ďalších aktuálnych otázkach v rámci vzájomnej spolupráce.

Generálny prokurátor SR na stretnutí uviedol, že vzdelávanie prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry je jednou z najvyšších priorít vedenia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, bez ktorej si nemožno predstaviť zvyšovanie odbornej úrovne a kvality plnenia úloh prokuratúry.

Generálny prokurátor SR zvlášť poukázal na potrebu zvyšovania povedomia prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry v oblasti profesijnej etiky, zameranie prípravnej praxe na osvojovanie si praktických zručností potrebných pre výkon funkcie prokurátora, na čo by mala byť zameraná aj odborná justičná skúška, využívanie riaditeľom JA SR prezentovaných širokých možností jazykového vzdelávania a zvýšenie účasti prokurátorov na celoživotnom vzdelávaní JA SR, ktorá doposiaľ nebola dostatočná.

Generálny prokurátor v tejto súvislosti ocenil a podporil zámer JA SR realizovať hybridné, prezenčno – dištančné, formy celoživotného vzdelávania. Generálny prokurátor SR bude maximálne podporovať prehlbovanie odbornej kvalifikácie prostredníctvom vzdelávacích aktivít Justičnej akadémie SR. Zástupcovia orgánov JA SR preto privítali ponuku generálneho prokurátora zúčastňovať sa na jeho pracovných poradách s krajskými prokurátormi, a tak flexibilne reagovať na stav, trendy a špecifické požiadavky prokuratúry na zvyšovanie kvalifikácie prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry, s cieľom zabezpečiť súlad interných vzdelávacích aktivít Generálnej prokuratúry SR so vzdelávacími aktivitami Justičnej akadémie SR.