Výberové konanie na funkciu sudcu

 

Justičná akadémia Slovenskej republiky v zmysle § 28c ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vytvára a spravuje databázy určené na výberové konania na funkciu sudcu.

Výberové konanie na funkciu sudcu na okresnom súde sa vykonáva ako hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov a pre vopred neurčený počet voľných miest hosťujúcich sudcov. Hromadné výberové konanie pozostáva z písomného testu, prípadovej štúdie, vypracovania súdnych rozhodnutí, prekladu z cudzieho jazyka, psychologického posúdenia a z ústnej časti.

Výberové konanie na funkciu sudcu na krajskom súde, Špecializovanom trestnom súde, najvyššom súde a najvyššom správnom súde pozostáva z prípadovej štúdie, vypracovania súdnych rozhodnutí, prekladu z cudzieho jazyka, psychologického posúdenia a z ústnej časti.

Podrobnosti o postupe pri výberových konaniach na funkciu sudcu upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 160/2017 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška").

V zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky sa zverejňujú iba testové otázky a to na webovom sídle ministerstva a Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Ostatné podklady potrebné na riadne realizovanie písomnej časti sa nezverejňujú.

Zverejnené testové otázky pozostávajú z nasledovných okruhov právnych oblastí: súkromné právo hmotné (občianske právo hmotné, obchodné právo, rodinné právo a pracovné právo), právo civilného procesu (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, exekučné právo), verejné právo (správne právo a ústavné právo), trestné právo hmotné a procesné, statusové zákony a medzinárodné právo súkromné a procesné. Otázky z určenej databázy testových otázok sa zverejňujú bez ich odpovedí.

Otázky, z ktorých pozostáva písomný test na výberové konanie, nájdete TU.