Poskytovanie informácií

POSTUP PRI PODÁVANÍ INFORMÁCIÍ
podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

 

Za správnu aplikáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je zodpovedná kancelária Justičnej akadémie Slovenskej republiky (ďalej len „akadémia").
Subjektom zodpovedným za poskytovanie konkrétnych informáciíorganizačné útvary akadémie a to podľa zamerania ich činnosti a podľa druhu vyžadovanej informácie. Riadia sa Opatrením riaditeľa akadémie.
Zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto žiadosť podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, faxom, e-mailom).

 

Žiadosť sa podáva:

 • ústne:
  • telefonicky na číslo: + 421 33 88 18 301, 302
  • osobne v podateľni akadémie na prízemí v pracovných dňoch od 7.30 - 15.00 hod.
 • písomne:
  • faxom na číslo: + 421 33 88 18 320
  • e-mailom na e-mailovú adresu: lucia.centesova@justice.sk
  • poštou, na adrese:    
   • Justičná akadémia Slovenskej republiky
   • Kancelária akadémie
   • Suvorovova 5/C
   • 902 01 Pezinok

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.
Ak akadémia nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.
Ak organizačný útvar akadémie nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.

Proti rozhodnutiu možno podať rozklad v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie žiadosti. Rozklad sa podáva akadémii ako povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou.