Skúšobné komisie

 

Odborná justičná skúška je vykonávaná pred skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia je zložená z piatich členov, ktorých na návrh súdnej rady, generálneho prokurátora, rady prokurátorov a ministra volí a odvoláva rada Justičnej akadémie. Funkčné obdobie členov skúšobných komisií a ich náhradníkov je tri roky.

Predpoklady na zvolenie za člena alebo náhradného člena skúšobných komisií upravuje § 13 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii.

Práva a povinnosti členov a náhradných členov skúšobných komisií upravuje v čl. VII Štatút Justičnej akadémie.

 

AKTUÁLNE ZLOŽENIE SKÚŠOBNÝCH KOMISIÍ
AKTUÁLNE ZVOLENÍ NÁHRADNÍ ČLENOVIA SKÚŠOBNÝCH KOMISIÍ

 

Komisia č. 1 (funkčné obdobie od 15.06.2019 do 15.06.2022, *od 12.09.2018 do 12.09.2021, ** od 17.03.2021 do 16.03.2024):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

predseda komisie

zástupca riaditeľa trestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

JUDr. Ján Havlát*

člen komisie

advokát

člen predsedníctva, Slovenská advokátska komora

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

JUDr.Milan Hlušák, PhD.**

člen komisie

vysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Lenka Praženková

člen komisie

predsedníčka senátu obchodnoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť obchodného práva

JUDr. Slavomír Šúrek

člen komisie

zástupca riaditeľa netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

Komisia č. 2 (funkčné obdobie od 25.09.2020 do 24.09.2023, * od 17.03.2021 do 16.03.2024):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Robert Šorl, PhD.

predseda komisie

sudca

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

Mgr. Richard Dukes

člen komisie

riaditeľ netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

JUDr. Peter Sepeši

člen komisie

prokurátor odboru legislatívy a ústavného práva

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

Mgr. Michaela Závodná*

člen komisie

prokurátorka

Krajská prokuratúra Trnava

Oblasť trestného práva

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

člen komisie

vysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Oblasť obchodného práva

Komisia č. 3 (funkčné obdobie od 12.06.2018 do 12.06.2021):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Jana Bajánková

predseda komisie

predsedníčka občianskoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Peter Tobiaš

člen komisie

podpredseda

Krajský súd v Prešove

Oblasť trestného práva

JUDr. Magdaléna Hromcová

člen komisie

advokátka

náhradník predsedníctva, Slovenská advokátska komora

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

JUDr. Zoltán Nemrava

člen komisie

prokurátor netrestného úseku

Krajská prokuratúra Žilina

Oblasť obchodného práva

JUDr. Marián Fečík

člen komisie

prokurátor netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

Komisia č. 4 (funkčné obdobie od 12.06.2018 do 12.06.2021, *od 26.09.2019 do 26.09.2022):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Jozef Szabó*

predseda komisie

zástupca riaditeľa

Justičná akadémia Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

JUDr. Martin Bargel

člen komisie

predseda senátu trestnoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

JUDr. Zoja Lišiaková

člen komisie

 

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

člen komisie

vedúci katedry občianskeho práva

Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Eva Halásová

člen komisie

poverená výkonom funkcie vedúceho oddelenia civilného procesu netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť obchodného práva

Komisia č. 5 (funkčné obdobie od 12.06.2018 do 12.06.2021, *od 12.02.2019 do 12.02.2022, ** od 02.06.2020 do 01.06.2023):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Milan Ľalík

predseda komisie

 

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

JUDr. Peter Odaloš

člen komisie

námestník krajského prokurátora pre trestný úsek

Krajská prokuratúra Banská Bystrica

Oblasť trestného práva

doc. JUDr. Martin Vernarský, PhD.**

člen komisie

sudca

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

JUDr. Marek Tomašovič, PhD.*

člen komisie

prokurátor netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Katarína Pramuková

člen komisie

predsedníčka obchodnoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť obchodného práva

Komisia č. 6 (funkčné obdobie od 15.06.2020 do 14.06.2023):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Libor Duľa

predseda komisie

sudca

Ústavný súd Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

JUDr. Vladimír Javorský, PhD.

člen komisie

poverený výkonom funkcie riaditeľa trestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

JUDr. Slavomír Filipčík 

člen komisie

prokurátor netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

Mgr. Dušan Čimo

člen komisie

predseda senátu občianskoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Zuzana Šotiková

člen komisie

vedúca netrestného oddelenia

Krajská prokuratúra Košice

Oblasť obchodného práva

Komisia č. 7 (funkčné obdobie od 12.02.2019 do 12.02.2022):

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

JUDr. Oľga Trnková

predseda komisie

 

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

JUDr. Roman Greguš

člen komisie

predseda

Krajský súd v Nitre

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

JUDr. Peter Štrpka, PhD.

člen komisie

advokát

Advokátska kancelária Soukeník - Štrpka

Oblasť obchodného práva

JUDr. Ľubomír Bunčiak

člen komisie

prokurátor netrestného odboru

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

JUDr. Ingrid Šamajová

člen komisie

krajská prokurátorka

Krajská prokuratúra Žilina

Oblasť trestného práva

 

 

Náhradníci:

Titul, meno, priezvisko

Pracovisko

Oblasť práva

Funkčné obdobie

JUDr. Denisa Meszárosová

podpredsedníčka

Krajský súd v Bratislave

Oblasť trestného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Miroslav Baňacký, PhD.

sudca trestnoprávneho kolégia

Krajský súd v Košiciach

Oblasť trestného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. František Mozner

predseda trestnoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť trestného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Ján Ludva

prokurátor oddelenia medzinárodného a boja s organizovaným zločinom

Krajská prokuratúra Nitra

Oblasť trestného práva

od 12.09.2018

do 12.09.2021

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

Krajský súd v Košiciach

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. Radoslav Svitana, PhD.

sudca občianskoprávneho kolégia

Krajský súd v Trenčíne

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Roman Huszár

predseda občianskoprávneho kolégia

Krajský súd v Bratislave

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Anna Kovaľová

predsedníčka

Krajský súd v Prešove

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. Anna Peťovská, PhD.

predsedníčka správneho kolégia

Krajský súd v Bratislave

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Pavol Naď

predseda správneho kolégia

Krajský súd v Košiciach

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Peter Melicher

predseda senátu správneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

riaditeľ Ústavu štátu a práva

Slovenská akadémia vied

Oblasť obchodného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Marian Blaha

predseda senátu obchodnoprávneho kolégia

Krajský súd v Banskej Bystrici

Oblasť obchodného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Ivana Izakovičová

predsedníčka senátu obchodnoprávneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť obchodného práva

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Terézia Triznová

zástupkyňa riaditeľky osobného úradu

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

od 12.06.2018

do 12.06.2021

Mgr. Helga Šufliarska

námestníčka krajského prokurátora pre nerestný úsek

Krajská prokuratúra Bratislava

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

od 12.06.2018

do 12.06.2021

JUDr. Janka Kmeťová

námestníčka krajského prokurátora pre nerestný úsek

Krajská prokuratúra Nitra

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

od 12.09.2018

do 12.09.2021

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.

vysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Oblasť ústavného práva, organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. Katarína Gešková, PhD.

vysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. Martin Križan, PhD.

vysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. František Sedlačko, PhD., LL.M.

advokát

Advokátska kancelária Sedlačko & partners

Oblasť obchodného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. Milan Kondrk

prokurátor netrestného úseku

Krajská prokuratúra v Žiline

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. Jozef Milučký

predseda správneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. Tomáš Balogh

okresný prokurátor

Okresná prokuratúra Martin

Oblasť trestného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

vysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Oblasť trestného práva

od 12.02.2019

do 12.02.2022

JUDr. Beatrix Jakubovičová

okresná prokurátorka

Okresná prokuratúra Dunajská Streda

Oblasť trestného práva

od 15.06.2019

do 15.06.2022

JUDr. Zuzana Čížová

advokátka

Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Čížová, s.r.o.

Oblasť obchodného práva

od 15.06.2019

do 15.06.2022

JUDr. Anita Filová

predsedníčka obchodno-správneho kolégia

Krajský súd v Trnave

Oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva

od 15.06.2019

do 15.06.2022

JUDr. Jana Albertová

námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek

Krajská prokuratúra Košice

Oblasť obchodného práva

od 15.06.2019

do 15.06.2022

JUDr. Tatiana Hunová

námestníčka krajského prokurátora pre netrestný úsek

Krajská prokuratúra Trnava

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

od 15.06.2019

do 15.06.2022

doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

súdny znalec, vysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Oblasť trestného práva

od 02.06.2020

do 01.06.2023

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. vysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 02.06.2020

do 01.06.2023

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

rektor

Univerzita Komenského v Bratislave

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 02.06.2020

do 01.06.2023

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M. vysokoškolský pedagóg

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Oblasť obchodného práva

od 02.06.2020

do 01.06.2023

JUDr. Jana Hatalová, PhD.

predsedníčka senátu správneho kolégia

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva,  správneho súdnictva a finančného práva

od 02.06.2020

do 01.06.2023

JUDr. Lýdia Bartošová, PhD.

prokurátorka

Krajská prokuratúra Trnava

Oblasť trestného práva

od 17.03.2021

do 16.03.2024

JUDr. Marcela Medeková

prokurátorka

Okresná prokuratúra Bratislava I

Oblasť trestného práva

od 17.03.2021

do 16.03.2024

JUDr. Rastislav Remeta, PhD.

prokurátor

Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici, dočasne pridelený na Krajskú prokuratúru Bratislava

Oblasť trestného práva

od 17.03.2021

do 16.03.2024

JUDr. Marek Zemiar

okresný prokurátor

Okresná prokuratúra Zvolen

Oblasť trestného práva

od 17.03.2021

do 16.03.2024

JUDr. Elena Remetová

vedúca netrestného oddelenia

Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici

Oblasť občianskeho práva hmotného a civilného práva procesného, rodinného práva a pracovného práva

od 17.03.2021

do 16.03.2024

JUDr. Liliana Škodová

poverená výkonom funkcie zástupkyne riaditeľky osobného úradu

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva

od 17.03.2021

do 16.03.2024

JUDr. Miroslava Vychovalá

poverená výkonom funkcie netrestného oddelenia

Krajská prokuratúra Bratislava

Oblasť správneho práva, správneho súdnictva a finančného práva

od 17.03.2021

do 16.03.2024